Ana Menü
scapbottom
 
ďťż
Modül Veritabaný

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 TemasĂ˝
· FP News Panel v1
· Skitter ManĂžet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1533]
· Video Galeri Mo... [1506]
· Hayaletsevgili ... [1341]
· Google Sitemap ... [1278]
· Devira Haber Panel [1119]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda mĂźzik ç...
· CSS AçýklamalarĂ˝
· VeritabanĂ˝ Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 16

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,888
· En Yeni Üye: Murat_Canakci
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
kiosk 06:16:01
DDAMATT 07:01:34
yusufyazan24 2 days
ilhan38 3 days
mhicabisahin 4 days
mbaysal 4 days
Murat_Can... 1 week
nicolasca... 1 week
fisci 2 weeks
Admin 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
AÞaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
ModĂźl VeritabanĂ˝ RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modßl Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 22/01/2018 17:27
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4985
scapbottom
 
ďťż
Forum Kurallarý
Forum
3 Sorun & Cevap
Genel Forum SSS leri
Soru - Forum nedir?
Cevap - Forumlar ßyelerin birbiriyle iletiÞim saðlamasý, bilgilerini paylaÞmasý için oluÞturulmuÞ dinamik ortamlardýr. Burada sizinle ayný ilgi alanlarýna sahip insanlarla haberleÞebilirsiniz.
Soru - Forumda nelere dikkat etmem gerekir?
Cevap - Her ne kadar sanal bir ortam olsa da karÞýnýzdakilerin insan olduðunu unutmayýn. Nazik bir dille yazýÞmak, karÞýdakine hoÞgÜrßlß davranmak iyi olacaktýr. Ayrýca site yÜnetimi tarafýndan yýllarýn tecrßbesi ile oluÞturulmuÞ Forum Kurallarý vardýr. Bu kurallarý okuyup uymanýz gerekir.
Soru - Forum Kurallarý içinde beðenmediðim bir kural var, ne yapmalýyým?
Cevap - Forum içinde kurallara uymak mecburidir. Ancak bir kuralýn içerdiði konu hakkýnda daha faydalý olacaðýný düþündüðünüz bir öneriniz varsa, bunu bize Öneriler ve Ýstekler forumu aracýlýðýyla ulaþtýrabilirsiniz. Tabii bu kurala uymanýz gerekliliðini kaldýrmaz! Buna raðmen kurallar hoþunuza gitmiyorsa yanlýþ yerdesiniz demektir.
Soru Sormadan Önce
1 Sorun & Cevap
Soru Sormadan Önce Uyulmasý Grerkenler
Soru - Soru sormadan Ünce sitenizde dikkat etmeniz gereken Þeyler vardýr. Bunlarý kýsaca ÞÜyle sýralayabiliriz:
Cevap -

1. Sitenizin Lisansý yerinde olmalýdýr. PHP-Fusion , temalarýn ve varsa modlarýn lisansý yerinde olmalý ve dßzgßn ve belirgin bir Þekilde gÜzßkmelidir. Bu AGPL lisansýnda da belirtilmiÞtir.

2. Site içeriðinize dikkat etmelisiniz. Sitenizde hiçbir tßrlß program vs. warez tarzý yasa dýÞý içerik bulunmamalýdýr. Bu, belirtildiði gibi hem yasa dýÞýdýr, hem de emeðe saygýsýzlýktýr, ve de kesinlikle yasaktýr.

Soru Sorma
5 Sorun & Cevap
Soru Sorma ile ilgili SSS'ler
Soru - Bir konuda takýldým, yardým almak istiyorum. Ne yapmam gerekir?
Cevap - Bir sorunu gidermek için aÞaðýdaki basamaklarý takip etmeniz iyi olacaktýr.

1. Forum içerisinde anahtar kelimelerle arama yapýn. Mesela HTML dilinde etiketlerde; niteliðe deðer atama ile ilgili sorun yaÞýyorsanýz muhtemel anahtar sÜzcßkler: etiket, nitelik, deðer olacaktýr. Buradan da çÜzßm bulamadýysanýz sonraki adýma geçin.

2. Bu aþamaya kadar eldeki bilgileri inceledik. Ýþimize yarar bir bilgi bulamadýk. Bu aþamada soru sorarak üyelerimizden yardým isteyebilirsiniz.

Soru - Soru sorarken nelere dikkat etmem lazým?
Cevap -
* Forum çeÞitli kategori ve forumlardan oluÞmaktadýr. Bu forumlarýn altýnda ne tßr soru sorabileceðiniz yer almaktadýr. Bu açýklamalarý okuyarak doðru forumu tespit edip sorunuzu bu foruma yazýn.

* Forumda nazik bir dil kullanýn ve yeni kullanýcýlara yardýmcý olun. Kßfßr, hakaret, tehdit, sataÞma, aÞaðýlama, kiÞi haklarýna saygýsýz içeriðe sahip mesajlar haber verilmeksizin silinecektir.

* Burasý bir warez forum deðildir. Asla warez, crack, serial isteklerde ve paylaÞýmlarda bulunmayýn. 3. Þahýslara zarar verici, haklarýný ve emeklerini çiðnemeye yÜnelik uygulama geliÞtirenlere yardým edilmez. Bu amaçla forumdan yardým talep etmek yasaktýr. Aksi davranýÞta bulunanlarýn ßyeliði haber verilmeksizin silinir.

* Sorunuza problemi Üzetleyen, açýk ve kýsa bir baÞlýk verin. Acil, Ünemli gibi gereksiz ifadeleri bu forumda sevmediðimiz gibi, bu tip ifadeler soruya daha çabuk yanýt verilmesini de saðlamaz. Aksine geciktirir.


* Soru sorarken konuyu mßmkßn olduðu kadar açýk anlatýn. Kullandýðýnýz PHP-Fusion sßrßmßnß, hata alýyorsanýz hata mesajýný ve numarasýný yazmak iyi olacaktýr. Bu bilgiler sorunu ve de çÜzßmßnß bulmakta son derece faydalý olmaktadýr.

* Soruyu yazarken bazen yanlýÞ bir yÜntem kullanýyor olabileceðinizi de dßÞßnerek çÜzmek istediðiniz yÜntem yanýnda, yapmak istediðiniz iÞi sÜzlß olarak anlatmak iyi olacaktýr. Bu Þekilde çok daha deðiÞik Üneriler ve çÜzßm yollarýna ulaÞabilirsiniz.

* Sonrasýnda yapacaðýnýz cevabý beklemek olacaktýr. Bir cevap geldiði zaman, cevap iÞinizi gÜrmedi ise veya verilen cevap içinde anlamadýðýnýz bir yerler varsa bunu ayný baÞlýða devam ederek sorun. Cevap yazan kiÞiye teÞekkßr etmek iyi olacaktýr.

* Sorun giderildi ise, problemi nasýl çÜzdßðßnßzß anlatarak sizden sonra ayný problemi yaÞayabilecek ßyelere yardýmcý olun.

Soru - Sorduðum soruyu bulamýyorum, ne yapmam lazým?
Cevap -
* Eðer sorunuz forum kurallarýna aykýrý ise forum yÜnetimi tarafýnda silinmiÞ olabilir. Bu durumda genellikle ßye Üzel mesaj ile yÜnetici tarafýndan uyarýlmaktadýr. Nerede yanlýÞ yaptýðýnýzý kavrayarak ayný yanlýÞý tekrar yapmayýn.

* Soruyu birden fazla foruma sormakta sevilen bir davranýÞ deðildir. Bu durumda bir tanesinden fazlasý silinmiÞ olabilir. Birden fazla foruma soru sormayýn.

* Eðer sorunuzu yanlýÞ foruma sormuÞsanýz, yÜnetici tarafýndan doðru foruma taÞýnmýÞ olabilir. Bu durumu tespit için arama kýsmýný kullanabilirsiniz.

Soru - Soruyu yanlýÞ gÜnderdim, silmek istiyorum
Cevap - Bazen sorunuzu silmek isteyebilirsiniz (mesela yanlýÞ foruma attýðýnýzý farkettiniz). Eðer sorunuza kimse yanýt vermemiÞse, sað kÜÞedeki "Dßzenle" linkini týklayýnýz. Gelen sayfadaki "Seçenekler" kýsmýndan "Bu mesajý sil" seçeneðini onayladýktan sonra "DeðiÞiklikleri Kaydet" linkini týklayýnýz.
Soru - Mesajýmý dßzenlemek istiyorum
Cevap - Bazen mesajýnýzý dßzenlemek isteyebilirsiniz. Mesela mesajý attýktan sonra bir Þeyleri dßzeltmek istediniz. Bu durumda mesajýnýzý açýp, sað ßst kÜÞedeki "Dßzenle" linkine týklayýp deðiÞiklik yapabilirsiniz.
Bunlarý Yapmayýn
3 Sorun & Cevap
Yapýlmamasý gereken SSS'ler
Soru - Forumda hangi hatalar sýkça tekrarlanmakta?
Cevap - Forumlarda çok yapýlan yanlýÞlarý buraya listeledik, bunlarý yapmamalýsýnýz.

* Forumda TartýÞma Ortamý Yaratarak Huzuru Bozmak: Forum bir tartýÞma ortamý deðildir. Forumda herhangi bir konu hakkýnda konu ile alakasý olsun ya da olmasýn bir sebepten kiÞiler arasýnda tartýÞma ortamý oluÞursa, tartýÞmayý çýkaran kiÞiler sorgusuz sualsiz siteden uzaklaÞtýrýlacaktýr.

* Ýllegal paylaþýmlar ve istekler: Yasal olmayan her türlü istek ve paylaþýmda bulunmak yasaktýr. Üyeliðiniz haber verilmeksizin silinir.

* Kendi Sitenize Üye Çekmeye Yönelik Davranýþlar: Bazýlarý sitelerini yorumlanmasýný isterken yorumdan öte "gelin, içeride muhteþem þeyler var, üye olun bunlardan faydalanýn" gibi kelimelerle üyeleri kendi sitesine çekmek isterler. Bunlardan kaçýnýn.

Ayrýca soru(n)lara çÜzßmßnßz varsa elinizden geldiði sßrece bu site ßzerinden paylaÞým yapýn. PaylaÞým sizin kendi Þahsi sitenizden olmadýðý sßrece "cevabýn x sitesinde, içeri gir çÜzßmßn orada" gibi cßmleleri kullanmanýz yÜneticiler ßzerinde sizin sitemiz ßzerinden prim peÞinde olduðunuzun kanaati doðurmakla birlikte forum kurallarýmýza tamamen aykýrýdýr.

Ayrýca tarafýnýzca yapýlan paylaÞýmlar bu sitedeki ßyeyi bir baÞka siteye ßye olmaya zorlayacak cinsten ise paylaÞýmý yapan kiÞi uyarýlýr, bu olay devam ederse asýl amacýnýn kendi sitesine ßye çekmeye çalýÞmak olduðuna kanaat getirilip, mesajlarý silinir, sÜz konusu ßye siteden uzaklaÞtýrýlýr.

* Özel mesajla soru sormayýn: Sýk yapýlan yanlýþlardan biri. Forumda kimseye özel mesaj/e-mail/msn/icq gibi ortamlardan soru sormayýn. Bu durumda binlerce kiþi size cevap yazabilecekken, sadece bir kiþiden yanýt bekliyorsunuz.

Burada en bßyßk etken insanlarýn basit sorularý foruma sormaktan kaçýnmalarý. Buna hiç gerek yok arkadaÞlar. Hepimiz bu yollardan geçtik. Kaldý ki forumda hiç kimse size bundan dolayý bir yargýda bulunmuyor. Her tßrlß soruyu arama yaptýktan sonra foruma sorabilirsiniz.

* Kýsa mesajlar bÜlßmßne soru sormayýn: Yoruma gerek yok. Mesajýnýz silinir. Ayýca bu bÜlßmde gÜrßnßm açýsýndan birden fazla smiley kullanmayýnýz.

* YanlýÞ foruma mesaj atmayýn: Her forumun altýnda ne tßr mesaj atýlacaðý var. Bu durumda nasýl olsa yÜneticiler doðru foruma taÞýyor diye tembellik etmeyin. 2. uyarýdan sonra mesajlarýnýz silinir. Tembellik etmeyip hangi foruma ne tßr mesajlar atýlabiliyor, bir sefer inceleyin.

* Temcit pilavý: Forumda belki de onlarca kez konuÞulmuÞ sorularý tekrar tekrar sorma. Mesajýnýz kilitlenir. Arama yaparsanýz kolay ve daha kýsa sßrede yanýta ulaÞýrsýnýz.

* BaÞlýklarda alakasýz kelimeler: Bu da çok yapýlan bir hata, mazeret de hazýr. Acildi acil yazdým. Herkesin iÞi acil :) Acil, help, yardým, please vs. bilimum alakasýz Þeyleri baÞlýða yazmayýn. Mesajýnýz kilitlenir. Sorunuz ile ilgili kýsa ve net bir baÞlýk yazýnýz.

* KÜtß bir dil kullanma: Yoruma gerek yok. forumda kÜtß ve hakaret içeren bir dil kullananlar Ünce uyarýlacak, sonra da siteden uzaklaÞtýrýlacaklardýr.

* Ayný soruyu birden fazla foruma yazma: Yoruma gerek yok. Bu durumda bir tanesinden fazlasý silinmiÞ olabilir. 2. uyarýdan sonra mesajlarýnýz silinir.

* Büyük harfle yazma: Buna da yorum yapmýyoruz. Çünkü büyük harf, forumda baðýrmak anlamýna gelir. Her þeyden önce size yardýmcý olan insanlara ayýp etmiþ oluyorsunuz. Mesajýnýz kilitlenir.

* Açtýðýnýz forum baÞlýklarýnda

yardým:)


ve benzeri smileyler (ifade) kullanmayýn.

Soru - Copyright Silmek
Cevap - Copyright silinmesine kesinlikle karÞýyýz, ve de bu durum karÞýsýnda elimizden gelen her tßrlß uygulamayý yapacaðýz. Zaten ßcretsiz daðýtýlan sistemimizin geliÞtiricilerinin tek isteði sizden copyrightlarýn yerinde olmasýdýr. Copyright'ý bilerek ya da bilmeden silen ßye(ler) Ünce uyarýlacaktýr. Uyarýlar karÞýsýnda dßzeltilmezse / ßye dßzeltmeyeceðine dair bir tavýr alýrsa Ünce ßyelik geçici olarak engellenir. Geçici engelleme sonunda ßyenin bu tutumu devam ederser ßye kalýcý olarak siteden uzaklaÞtýrýlýr.

Herhangi bir geçici ya da kalýcý engelleme olursa site sahibi, host sahibi ve de alan adý sahibiyle iletiÞime geçilir, ve de olay hakkýnda bilgilendirilip suça ortak olmamalarý belirtilir.

Soru - Özel kodlama isteði
Cevap - Son zamanlarda çokça bu Þekilde istek almaktayýz ve bu artýk istismar edilmeye baÞlandý. Kimse kimsenin Üzel kodlamasýný yapmak zorunda deðil.
SatýÞ ve Reklam Konusu
1 Sorun & Cevap
SatýÞ ve Reklam Konusu hakkýnda SSS'ler
Soru - SatýÞ ve Reklam Konusu
Cevap - Web sitenizin satýÞýný ilgili baÞlýk altýndaki kurallara uygun bir Þekilde sunabilirsiniz. Açtýðýnýz baÞlýk kurallarý ihalal ediyorsa bunun sorgusuz sualsiz silinebiliceðini kabul etmiÞ olursunuz.
Reklam maksadý ile açýlmýÞ baÞlýklar ve mesajlar altýna reklam amacý ile eklenen mesajlar silinecektir.

Son Olarak
1 Sorun & Cevap
Soru - Son Olarak
Cevap - Buraya atýlan mesajlar herhangi bir kontrolden geçmeden foruma ulaÞmaktadýr. Mesajlarýn içeriðinden sadece yazarlarý sorumludur. PHP-Fusion Tßrkiye YÜnetimi içerikten sorumlu tutulamaz. Kurallara uymamakta ýsrar eden ßyelerin, ßyelikleri askýya alýnýr.

Sitemizde bahsi geçen kurallarýn (Forum ve Site Kurallarý, Sohbet Kurallarý) ihlali SÝTEMÝZDE ÜYELÝÐÝNÝZÝN ASKIYA ALINMASINA yada SÝTEDEN UZAKLAÞTIRILMANIZA sebep olabilir. Site Yöneticileri Üyeliðinizin neden askýya alýndýðýna yada siteden neden uzaklaþtýrýldýðýnýza dair açýklama yapmak zorunda deðildir. Siteden uzaklaþtýrýlmanýzda yada üyeliðinizin askýya alýnmasýnda SÝTE ÜYELÝÐÝNÝZ ASLA SÝLÝNMEYECEKTÝR. Çünkü üye silinmesi iþleminde sitemizin forum v.b bölümlerde bilgi kaybý olmaktadýr. Silinen üyelerin bilgisinin yanýnda diðer üyelerimizin bilgileride kaybolabilmektedir. SÝTEDEN UZAKLAÞTIRILDIÐINIZDA YADA ÜYELÝÐÝNÝZÝN ASKIYA ALINDIÐINDA LÜTFEN BÝZLERE ÜYELÝÐÝMÝ SÝLÝN GÝBÝ MESAJLAR GÖNDERMEYÝNÝZ..!


LĂźtfen biraz dikkat!

PHP-Fusion TĂźrkiye YĂśnetim Ekibi

   
Forum Threads Cloud
Bu Temayý nasýl temin edebilirim., Resim boyutlandýrma çalýþmýyor, Yukarý kayan yorumlar, title tag sorunu, Phpserver Ve PhpFusion Kurulumu LOCALDE, Photogallery' de Facebook Yorum Paneli sýkýþýyor, jQuery ve mootools birlikte kullanmak, Egyedi Tema, Açýlýr Jquery Pop Up Pencere Arayanlar buraya, Etkinlik takvimi modülüne etkinliðe katýlma linki ve katýlma sayýsý..., BANNER HANGÝSÝ, sitede gezen siteye üye ol, Ajax Takvim Panel v1.2, Saðda kayan reklam kodu, Bilgilendirme Kýsmý