Ana Menü
scapbottom
 

Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1533]
· Video Galeri Mo... [1506]
· Hayaletsevgili ... [1341]
· Google Sitemap ... [1279]
· Devira Haber Panel [1119]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 5

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,888
· En Yeni Üye: Murat_Canakci
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
korkufan 11:18:33
kiosk 17:24:55
k3ph3n 1 week
efsane_faye 1 week
apograph 1 week
mbaysal 1 week
yusufyazan24 1 week
nuti 1 week
kenancete 2 weeks
yusufdj 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 20/02/2018 02:57
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4985
scapbottom
 

Başlığı Görüntüle
Who is here? 1 guest(s)
 Başlığı Yazdır
Ymz kullanýcý adýna sahip üye siteden uzaklaþtýrýlmýþtýr.
Arda
Nereden baþlasam bilemiyorum... Pek çok sebebi var..

Kendisi destek vermeye çalýþýyor, özünde sebebi güzel, fakat pek çok hatalar yaptý..

Her þeyden öne siteye kayýt sýrasýnda, "bakýn uygluyoruz bu kurallarý okuyun" diyip okunmasý gereken anlaþmayý aþaðýda yazacaðým sebeplerden çýkardýðým kanaate göre okumayýp kabul edip kaydoldu. Bu sebeple üyelerin yanlýþlarý çerçevesinde bu kurallarý okuduðunu ve bildiðini var sayarak kararlarýmýzý alýyoruz.

Ýlk olarak benim þehir dýþýnda olduðum zaman 24 aðustos 2010 tarihinde copyright sildiði için banlanmýþ, ertesi gün de düzelttiði için baný kaldýrýlmýþ. Burada sorun yok, ilk uyarý olarak düþünülebilir.

Sitesi boardturk.eu daki içeriklerin hepsi , forum kurallarý olsun, ana menü dizili olsun, haberler olsun hepsi bu siteden "kopyala yapýþtýrla alýnmýþ". Bu hem onun hem bizim SEOmuzu olumsuz etkilemekle birlikte, kaynak göstermesi gerekmektedir. Bu sitedeki her þey AGPL lisanslýdýr. Sadece indirilebilir dosyalar deðil, haberler de, incelemeler de, yorumlar da, aklýma þu an gelmeyen diðer þeyler de.

Buyrun Kanýtlar:
Buna bakýn, Bir de buna
Hadi bunu Mehmet'in sitesinden aldý diyelim. Peki bunlar?
Buna bakýn, Þimdi de buna.


Ýkinci olarak, paylaþým yapýyor kendince güzel bir sebebi var, fakat paylaþýmlarý uyarýlmasýna raðmen üyelere kapatýyor, uyarýlýnca açýlýyor sonra geri kapatýlýyor.

Buyrun kanýtý:
Ýlk uyarmam: Buradan
Ýkinci uyarýlmasý: Buradan

Eski adminlerden biri (aslýnda kim olduðu fark etmez) uyarýnca ayný uyarýyý çekince "ne diyorsun ya sen" diye cevap vermiþ (týklayýn kanýtý mevcuttur). Kendi sitesine buradan alýp da eklediði forum kurallarýndan bihaber olarak.... Sonra paylaþýma açmýþ, ama yeniden kapatmýþ. Þu an baktýðýmda yine kapalýydý. Üye çekmeye çalýþýlan bir davranýþ olduðuna admin takýmý olarak ferdi, burak ve ben ortak karar verdik (aslýnda daha önceden vermiþtik).


Ve þu an dosya indirebilmek için sitesine üye olunmasý gerekiyor.

Bir de Murat'ýn geçici banlanmasýna sebep olan baþlýkta þöyle bir þey yazmýþtý:

kardesim murat duru'ya katiliyorum.. bazi yöneticiler veya bilgili üyeler kendileri cok havadan satiyorlar... ve ükala veya tersleyici cevablarda bulunuyorlar.. ve arkadasin dedigi gibi kendileri de tema düzenleyip paylasiyor altina kendi copyr... yaziyor ve yapanlara laf atiyor... uzun lafin kisasi murat duru kardesimizin yazdiklarina 100% katiliyorum


Copyright silen, bir þey düzenledi diye altýna kendi copyrighýný ekleyen bir yönetici gösterebilir misin bana ?

Bir tema olsun modlama olsun modül olsun düzenlenince herkesin dopðal oalrak kendi copyrightýný yazmaya hakký vardýr, fakat düzenlenen içerikte copyright varsa ona sadýk kalýnmasý gerekir. O da yerinde olmalýdýr. En azýndan "þu kaynak alýnmýþtýr" diye gösterilmelidir.


Hadi bunu da geçtim. 25 aðustosta copyriyright silmekten uyarýlmýþtý kendisi: loglarýmýzda mevcut. Peki bunu bana açýklayabilir misiniz? (copyright silik þu an)
http://www.demo.boardturk.eu/news.php

Bunun da ötesinde haberler kopyala yapýþtýr yapýlmýþ. Hem ana sitesinde, hem bu demo sitesinde. Demo bile olsa google , bing vs arama motorlarý demoya bakmýyor. Bizim arama sonuçlarýmýz için, ayrýca kendisi için kötü bir davranýþ bu. Bilmiyorum sebebi nedir, ama genelde þu deniyor. Düzenlerken gözümden kaçmýþ. theme_functions_include.php de görsel düzenleme için hiçbir þey yok arkadaþlar..

Bir de sitede rencide etmek var: Buradan
Muratýn tavrý sert, bir önceki banýnýn da sebebi buydu, çok kez uyarýyorum onu, fakat aslýnda dobra çocuktur.

Kendi kodlamayýp yazmadýðýnýz þeyleri alýrken kaynak belirtmelisiniz.

Linkteki 5. mesja girmek bile istemiyorum


Buraða da düzelttim zamaným yoktu denmiþ. Yapmayýn gözünüzü seveyim bakýn kaçýncý uyarý bu. 4ü buldu bile.

Biz 5 6 senelik domainden BaRzO ile yýl baþýnda tartýþýp da ayrýlmamýzýn aslýnda tek sebebi vardý: küfür, hakaret ve de rencide edici cümleler. Crew bizi haklý çýkarttý neden: haklý olduðumuz yerde kendimizi haksýz duruma düþürmedik.

xml formatýnda bana gönderilen msn ileti geçmiþini okudum. Aðza alýnmayacak laflar edilmiþ, fakat yanlýþýn var: Muratýn bahsettiði, senin arkasýndan konuþtuðunu iddia ettiðin kiþiler tema copyright silen, satan , lisans ihlali yapan kiþiler.

Bu sebeplerden dolayý sitemizde ymz kullanýcý adýna sahip üye uzaklaþtýrýlmýþtýr
Sevgi ve Saygýnýn anlamýný bilenlere Wink
 
http://www.soulsmasher.net
korkufan
tebrikler dogru bir karar.
 
www.tugaykarakas.net
Atlanılacak Forum:
   
Similar Threads
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
Profile Yorum Kullanýcý Alaný Mod-Blok Modifikasyonlarý ve Dosyalarý 1 07-07-2015 10:33
Kullanýcý Alanlarý Modlar, Modüller ve Bloklar 2 11-02-2015 10:22
Kullanýcý seviyesi modülü Modlar, Modüller ve Bloklar 2 07-03-2013 21:44
Profil Kullanýcý Baþlýðý v1.0 Mod-Blok Modifikasyonlarý ve Dosyalarý 4 01-11-2012 00:35
Mezunlar modülü için Kullanýcý Alaný (User fields) oluþturmak Modlar, Modüller ve Bloklar 9 26-10-2012 22:47
   
Forum Threads Cloud
Haber baþlýðýnda yazý baþlýðý ve renkini deðiþtirme, TIKLA MESAJ YAZ MODÜLÜ ARIYORUM, www.radyogiresun.net, Kullanýcý alanlarýný forumda gösterme v7.00.0x, Phpbb3 Bloðu, Be Mine (istek), phpfusion seslichat sitesi, Manþet Haber de Hata, mrb yardým, Kategori Paneli, Rss Okuyucu, Open Graph Modifikasyonu, Firma Rehberi - Hakkýnda Bölümü YARDIM, Photo View Panel v1.0, lideryazilim.net AYIPLIDIR