Ana Menü
scapbottom
 
Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1533]
· Video Galeri Mo... [1506]
· Hayaletsevgili ... [1341]
· Google Sitemap ... [1278]
· Devira Haber Panel [1119]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 14

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,888
· En Yeni Üye: Murat_Canakci
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
kiosk 06:20:58
DDAMATT 07:06:31
yusufyazan24 2 days
ilhan38 3 days
mhicabisahin 4 days
mbaysal 4 days
Murat_Can... 1 week
nicolasca... 1 week
fisci 2 weeks
Admin 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 22/01/2018 17:27
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4985
scapbottom
 

Modül Veritabaný

» Kategoriler
    » v7 Modülleri
        » Modüller

Google Sitemap XML (Google Sita Haritasý) Modülü


Google XML Site Haritasý Modülü
PHP Fusion 7.x içindir
Versiyon: 3.00 (2010.04.12)
Kodlama: Arda Kýlýçdaðý (SoulSmasher)
Web: www.soulsmasher.net , www.phpfusionturkiye.com

Bu Modül Ýle Fusion Tabaný Web Siteniz Ýçin Site içeriklerinizden Google XML Site Haritasý Oluþturabilirsiniz

Özellikler:
-----------------------
1-Tek Týklama Ýle Google Site Haritasý Oluþturma
2-Site Haritasý blok aktif edilirse belirli periyotlarda (standart: 24 saatte bir) yeniden güncellenmekte
3-Yöneticiler isteðe özel site haritasýný istedikleri anda yeniden oluþturabilirler
4-Site haritasý statik bir sitemap.xml dosyasýna yazýldýðý için Google pinglediði zaman sunucuyu yormayacaktýr
5-Site haritasýný meþhur arama motorlarýna tek týklama ile ekleme özelliði
6-Eklenen panelde adminler için hýzlý eriþim arayüzü
7-Kök klasörde ayrýca bulunan sitemap.php adýndaki dosya, sitemap.xml in ayný çýktýsýný dinamik olarak oluþturur (sitemap.xml in oluþturulmasýný etkilemez, dinamik þekilde kullanmayacaksanýz silebilirsiniz)

Mevcut Diller:
-----------------------
Türkçe
Ýngilizce
Danimarkaca (Helmuth'a Teþekkürler)
Rusça (sbr80'e Teþekkürler)
Almanca (slaughter'e Teþekkürler)
Macarca (Rottenbacher Tamás ( sYska/!/ )'e Teþekkürler)
Ýspanyolca (NobNob'a Teþekkürler)
Hollandaca (Martijn78'e teþekkürler)
Polonyaca
Ýsveççe (etxgmg'e Teþekkürler!)

Kurulum:
-----------------------
1-"files" klasörü altýndaki tüm dosyalarý sitenizin kök klasörüne yükleyin
2-kök klasöre eklenen boþ sitemap.xml dosyasýna 777 CHMOD verin
3-yönetici paneli/sistem yönetimi/modüller den "Google Sitemap"i aktifleþtirin
4-Sitemap XML Paneli otomatik olarak alt orta bloklara eklenip aktif olacaktýr. Panelin görünür içeriði sadece yöneticilere özeldir, panelin asýl amacý görünmeyen kýsmýndaki kodlar ile Site haritasýnýn otomatik olarak oluþturulmasýdýr.

Modüllere eklenen arayüzden site haritasýnýn en son ne zaman oþuþturulduðunu öðrenebilir, ayrýca o an yeniden oluþturabilir ve de sitenize ekleyebilirsiniz

Sýkça sorulan Sorular:
-----------------------
*Pek çok kiþi ayarlarýný düzgün yapmadýðýndan þu hatadan þikayetçi:
Stylesheet yüklenmesinde hata: XSLT-Stylesheet için belirtilen bir XML-MIME-Türü yok:http://www.siteniz.com/infusions/sitemapxml/sitemap.xsl
Bunun sebebi site haritanýzýn admin ayarlarýndaki site adresinizin www'lu olup olmamasýndan dolayýdýr.
Çözmek için,
Sitenizi http://www.siteniz.com/ þeklinde kullanýyorsanýz:
Yönetici paneli/modüller/google sitemap a gidin, site adresinizi http://www.siteniz.com/[klasöraltýndaysaklasöradý] biçiminde deðiþtirin
Artýk http://www.siteniz.com/sitemap.xml de düzgün gözükecektir
Sitenizi http://siteniz.com þeklinde kullanýyorsanýz:
Yönetici paneli/modüller/google sitemap a gidin, site adresinizi http://siteniz.com/[klasöraltýndaysaklasöradý] biçiminde deðiþtirin
Artýk http://www.siteniz.com/sitemap.xml de düzgün gözükecektir

Alternatif olarak, þu sayfadaki .htaccess dosyasýný kendinize göre düzenleyip kullanabilirsiniz:
http://www.phpfusion-mods.com/forum/viewthread.php?thread_id=7819&rowstart=140#post_45429


Ýpuçlarý:
-----------------------
24 saatte bir otomatik harita yenilenmesini saðlayan olay sitemapxml_panel içerisindedir, bu sebeple eðer sol veya sað bloklarý gizliyorsanýz tavsiyem bloðu eklerken "alt orta" olarak ekleyip "tüm sayfalarda göster" i seçmenizden yanadýr
Sitemap güncellenme süresindeki standart olarak gelen 86400 deðeri saniye cinsinden 1 güne tekabül eder. onu isteðinize göre yükseltebilir ya da düþürebilirsiniz

Güncelleme:
----------------------------------
Eski sürümlerden sonra veritabanýnda köklü bir deðiþikliðe gidildi. Bu yüzden en saðlýklý güncelleme metodu silip yeniden kurmanýz olacaktýr.
Öncelikle modülü yönetici paneli->sistem yönetimi-> modüller kýsmýndan kaldýrýn,
Sonra infusions/sitemapxml ve infusions/sitemapxml_panel klasörlerini silin
Daha sonra yeni modülün kurulum aþamalarýný izleyin.

Sürüm Geçmiþi
----------------
3.00 - Admin arayüzü daha sade ve þýk bir hale büründü (kneekoo'ya önerisinden dolayý teþekkürler!)
Admin arayüzünde optimizasyona gidildi.
Firma rehberi sisteme dahil edildi.
Artýk tüm içerikler için kýsýtlama sayacý bulunmakta.
Veritabanýnda ve sorgularda optimizasyona gidildi.
Hollandaca dil dosyasý Martijn78 tarafýndan yeniden güncellendi.
Ýsveççe dil dosyasý eklendi (etxgmg'e Teþekkürler)
2.60 - Sitemap XML arama motorlarýna eklenmesi artýk dahili sayfalardan oluyor
Sitemap XML de pro_download_panel deki sorun giderildi
Site haritasýndaki ufak bir dil sorunu giderildi
2.51 - infusion.php deki ve dil dosyasýndaki ufak bir hata giderildi (Teþekkürler Sharky!)
Özel eklenen site adresi sonuna / ekleme zorunluluðu ayarlandý
sitemap .xml oluþturan fonksiyonda (make_sitemapxml()) fclose() parametresi için ufak bir geliþtirmeye gidildi.
2.50 - Artýk haritada halihazýrdaki linkler dýþýnda özel linkler de eklenebiliyor
Artýk site haritasý üzerinden site adresiniz seçilebiliyor (http:// vs sorun yaþayanlar için)
Hollandaca dili eklendi (Martijn78'e Teþekkürler)
2.14 - Ti Blog System link yapýsý düzeltildi
Ýspanyolca dili eklendi (NobNob'a Teþekkürler)
Ýncelemelerde readarticle.php yerine articles.php ye gidiyor.
2.13 - Üye Profilleri özelliði site haritasýna eklendi
Macarca Dil Eklendi (teþekkürler Rottenbacher Tamás ( sYska/!/ ))
Ýncelemelerdeki xml oluþturma ile ilgili ufak hata giderildi
2.12 - Admin panelinde ayarlarýn kaydedilmesini engelleyen ufak bir html kodu hatasý düzeltildi
MWP Ti Blog sistemi ve Kroax Kategorileri dahil edildi
sitemap_functions.php de ufak kod temizliði
2.11 - Admin sayfasýndaki ufak bir dil sorunu giderildi
sitemap_functions.php de ufak birkaç düzenleme
Rusça dili eklendi (sbr80 teþekkürlerSmile)
Almanca dili eklendi (slaughter teþekkürlerSmile)
2.10 - Pro Download Panel (1.85 ve üstü sürümleri), Kroax ve Varcade Sistemleri artýk site haritasý için destekleniyor
Resim Albümleri ve Resimler artýk haritada destekleniyor
Site haritasý yeniden üretim süresi artýk ayarlar arayüzünden seçilebilecek
Tüm içerikler artýk site haritasýnda dahil ya da hariç tutmak için seçilebilir durumda
Özel sayfalar eriþim kontrolü eklendi
Weblink kategorilerindeki ufak bir sorun giderildi
2.01 - Baþlýk gösterimi yamalandý
Dosyalar bölümünün XML çözümlemesi düzeltildi
Danimarkaca eklendi (Teþekkürler Helmutth!)
2.00 - Eski PHP Sürümlerinde gösterilen Tarih Hatasý Giderildi
Web Linkleri ve Forum Kategorileri Silindi (bildiðim kadarý ile web linkleri seo için kötü, ve de forum kategorileri forumlar olduðundan gereksizdir)
Haber Kategorileri Eklendi
Tüm Frekans ve Öncelik Deðerleri Yönetici Panelinen Ayarlanabilir Hale Getirildi
Bazý Ýstekler Doðrultusunda Site Haritasýnýn Dinamik Oluþturulan Versiyonu olan sitemap.php eklendi
1.05 - XML Site Haritasý Güncellendi, Güncel Arayüz Eklendi
Admin panelindeki baþlýk metni sorunu giderildi
1.04 - dosya oluþturma süresi gösterim sorunu giderildi
1.03 - weblink_cat_id sorunu giderildi
1.02 - viewthread.php sorunu giderildi
1.01 - weblink_id sorunu giderildi


bu modül beni sevenlere ve phpfusionturkiye.com üyelerine armaðan olsun Smile

Önizleme:
[img]http://img694.imageshack.us/img694/7962/demofe.png[/img] is not a valid Image.
Anasayfa
Ekran Görüntüsü
Dosyalar:
1278
Arda
24/02/2010 00:33
Copyright (C) SoulSmasher 2010
Dosyayý Ýndirmeye Yetkiniz Yok!

Dosyayý indirmek için üye olmalý ya da giriþ yapmalýsýnýz.
Arşiv:
  • 02/06/2010 01:51 - 3.00 - /dosyalar.phpfusi... (168 KB - )
  • 17/04/2010 21:57 - 3.00 - /www.4shared.com/... (168 KB - )
   
Share This Download
AddThis:
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


Oylar
Harika! 100% 75% [3 Oy]
Çok İyi 0% 0% [0 Oy]
İyi 0% 0% [0 Oy]
İdare Eder 33% 25% [1 Oy]
Kötü 0% 0% [0 Oy]
   
Yorumlar
cankanr 12/12/2010 23:13

Stylesheet yüklenmesinde hata: Bilinmeyen bir hata oluþtu (805303f4)

böyle hata veriyor sorun nedir acaba :S


sonsabah 31/10/2011 15:46

'panelincedenphp.fusionPvk89_sitemapxml' doesn't existTable 'panelincedenphp.fusionPvk89_sitemapxml_customlinks' doesn't exist


zapata625 17/11/2011 11:52

çok yararlý bir modül


qwerty 21/11/2011 02:44

fuck the system!!


korayaksu61 05/01/2012 16:26

Mükemmel bir sistem çok teþekkürler.


Ata1919 23/11/2012 04:35

V Bulletinde Admin panelde hiçbir þey yapamadým yardýmcý olurmusunuz lütfen


Arda 14/12/2012 13:27

Bu modülün vbulletin ile alakasý yoktur. Burasý PHP-Fusion destek sitesi Smile

   
Forum Threads Cloud
Ekþisözlük BB Kodu, 4Shared bbcode bbkodu, forum kareklter sorunu, Veritabaný Sorunu, fusion için gerekli host özellikleri, katagori haber resimlerini deðiþtirnek, Kuran Dinleme Modülü [Demo], milestone temasý, Þuan Ýçin en Stabil versiyon, corumseviye.com AYIPLI !, hack yardým, security_system, FP Uyarý Kutularý BBcode v1, News php ye alternatif anasayfa olusturma, Haber Kategorilerine Göre Haberleri Sorgulama