Ana Menü
scapbottom
 

Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1533]
· Video Galeri Mo... [1506]
· Hayaletsevgili ... [1341]
· Google Sitemap ... [1279]
· Devira Haber Panel [1119]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 6

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,888
· En Yeni Üye: Murat_Canakci
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
korkufan 11:22:38
kiosk 17:29:00
k3ph3n 1 week
efsane_faye 1 week
apograph 1 week
mbaysal 1 week
yusufyazan24 1 week
nuti 1 week
kenancete 2 weeks
yusufdj 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 20/02/2018 02:57
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4985
scapbottom
 

Seçkin Yayýncýlýk'tan Takipçilerimize Özel Hediye Kitaplar
Seçkin Yayýncýlýk'tan Takipçilerimize Özel Hediye KitaplarMerhaba Arkadaþlar,
Bugün sizlere güzel bir haber vermek istiyorum:
Seçkin Yayýncýlýk sponsorluðunda takipçilerimize 3 adet programlama kitabý hediye ediyoruz! :)

Kitaplarý açýklamam gerekirse;
A'dan Z'ye PHP
SQL, mySQL, mySQLi, PDO, MongoDB, SQlite, AJAX, XML, SOAP, GD, OOP, Codeigniter, LARAVEL4, CURL, IMAP, POP3, REGEX, SEO, REST
Kitap Linki: www.seckin.com.tr/9789750225932
Yazarý: Rýza Çelik.

A'dan Z'ye PHP kitabý, PHP Programlama dilini öðrenmek isteyen okuyuculara, baþlangýç, orta ve ileri düzeyde bilgiler vermeyi amaçlamaktadýr. Kitap baþtan sona teorik ve pratik bilgileri ekran görüntüleri ile birlikte bir arada vermektedir. Kitabýn ilk bölümleri baþlangýç düzeyindeki okuyuculara temel ve öz bilgiler verecek þekilde ele alýnmýþtýr. Baþlangýç düzeyi konularýnýn devamýnda orta ve ileri düzeydeki konularla PHP programlama dilinin birçok detayý okuyucuyu ileri seviye programlama bilgisi edinmeyi saðlayacak þekilde anlatýlmýþtýr.

Kitapta ele alýnan konularýn özellikle orta ve ileri düzey bilgileri, özgün ve kapsamlý projelerin üretilmesinde, okuyucuya alt yapý kazandýrýlmasýný ve edindiði bilgilerle günümüz modern web proje ve sunumlarýný hazýrlamasýný saðlayacaktýr.

Kitabýn en önemli hedefi ise Türkçe kaynak sýkýntýsý çekilen REGEX, CURL, mySQL, mySQLi, PDO, MongoDB, XML, SOAP, GD, OOP, IMAP, POP3, SQLITE, AJAX, MVC, CODEIGNITER, LARAVEL 4, SEO, REST konularý detaylý, örnekleyici ve öz ifadelerle anlatýlýrken ayný zamanda okuyucunun bu konularýn kapsamý dâhilinde bulunan uygulama örnekleri ile tanýþmalarýný ve uygulama mantýðýný kavramalarýný saðlamaktadýr.

PHP 5.4 ile birlikte deðiþen yeni nesne yönelimli programlama yapýsý oldukça detaylý anlatýlmýþ ve her anlatým bir veya birden fazla uygulama ile desteklenmiþtir.

Kitapta Bulunan Konu Baþlýklarý
- PHP ve HTML
- PHP Operatörleri / PHPde Program Denetimi
- Koþullu Ýfadeler ve Döngüler / - Dizi Deðiþkenler
- Fonksiyonlar ile Çalýþma / - Tarih ve Zaman ile Çalýþma
- Bütün Yönleri ile Veritabaný Programlama
- SQL Dili ve detaylarý / - mySQLi ile Veritabaný Programlama
- PDO ile Veritabaný Programlama
- MongoDB ile Veritabaný Programlama
- SQLite3 ile Veritabaný Programlama
- PAYU Uygulamalý Alýþ Veriþ Sepeti
- Sýnýrsýz Kategori Oluþturma / - Stored Procedure (Saklý Yordamlar)
- Session Uygulamalarý, Full Blog Kodlama
- AJAX ile Dinamik Ýçerik Geliþtirme
- JSON ile Veritabaný Uygulamalarý Geliþtirme / - E–posta ile Ýlgili Her Þey(POP3 ,IMAP)
- OOP,Nesne Yönelimli Programlama ile ilgili Her Þey
- Composer ile paket oluþturma / - PHP MVC Yapýsý ve Framework Yazma
- Codeigniter Framework ve Uygulamlarý
- Bütün Yönleriyle LARAVEL 4 Framework / - Düzenli Ýfadeler ile Çalýþma ve Yönetme
- CURL (GET, POST, DELETE, PUT) Metotlarý ile Çalýþma
- Dosya ve Dizin Ýþlemleri ile Çalýþma / - Dinamik Grafik Oluþturma ve Uygulama Geliþtirme
- SimpleXML (XML, RSS, ATOM) Geliþtirme / - SOAP ile Web Servisleri Geliþtirme
- REST ile Api Uygulamalarý Geliþtirme / SEO ile Arama Motoru Optimizasyonu Geliþtirme


A'dan Z'ye CSS
HTML5, CSS2, CSS3 Kýlavuzu – CSS3 Animasyonlarý ve Geçiþ Efektleri – Animasyon, Transform, Transition, Keyframes
Kitap Linki: www.seckin.com.tr/9789750223501
Yazarý: Rýza Çelik.

A'dan Z'ye CSS kitabýnýn 4. baskýsý HTML5 ve CSS3 ile gelen çok önemli yenilikleri kapsamlý olarak anlatmaktadýr. Kitap, CSS’ye yeni baþlayan ve kendisini bu konuda yetiþtirmek ve ilerletmek isteyen Ön Yüz Geliþtiriciler (Front End Developer) için iyi bir baþvuru kaynaðý niteliðindedir. Kitapta konular, yerine göre çizim, grafik, þema gibi görsel unsurlarla tanýmlanmýþ ve her konunun içinde anlatýlan özellik ve metotlara ait uygulama örnekleri verilmiþtir.

Piyasada CSS3 ile Animasyon uygulamalarý yapabilecek geliþtiriciler çok az ve bu konuda çok büyük bir boþluk bulunmakta. Kitap geleceðin Animasyon teknikleri ile uygulama geliþtirmenizi saðlamaya dönük hazýrlanmýþtýr.

HTML5 ile gelen Web Storage (Web Depolama), Session Storage (Oturum Depolama), Local Storage (Yerel Depolama), Web SQL Database, WebSocket API, Server Sent Events, postMessage, Web Workers (Web Ýþçileri), Message Channel ve Geolocation gibi yenilikler detaylý olarak anlatýlmýþ ve konunun daha iyi anlaþýlmasý için örnek uygulamalara yer verilmiþtir.

Kitapta Bulunan Konu Baþlýklarý
- W3C Standartlarý (HTML5, CSS3)
- Cascading Style Sheets (CSS)
- HTML 5 ile Gelen Yeni Standartlar
- HTML5 ile Ara Yüz Tasarýmý ve Sunumu
- CSS2, CSS3 Seçicileri ve Sýnýflarý
- CSS3 ile Yeni Nesil Ýçerik Sunum Teknikleri
- CSS3 Animasyonlarý ve Geçiþ Efektleri


A'dan Z'ye jQuery
jQuery, jQuery AJAX, jQuery UI, jQuery Mobil, Eclipse ve PhoneGap ile Android uygulamalarý
Kitap Linki: www.seckin.com.tr/9789750223525
Yazarý: Rýza Çelik.

Günümüzün en popüler javascript kütüphanesi olan “JQuery” ile geliþmiþ animasyonlar, özel seçiciler ile tasarým ve yönlendirme, olay yönetimi ve kontrolü, dinamik etkileþim ve içerik oluþturma, mobil cihazlara odaklanmýþ içerik sunumu gibi birçok þeyi yapmak mümkündür.

Kitapta konular baþtan sona detaylýca bir programcýnýn ihtiyacýna göre hazýrlanmýþtýr. Eserde, Ajax konusu, json, xml, php ve mysql ile detaylýca anlatýlmýþ ve uygulama örnekleri ile pekiþtirilmiþtir. Java, Eclipse, jQuery Mobil ve PhoneGap uygulama platformu ile Android cihazlar için uygulama geliþtirme süreçleri detaylýca ele alýnmýþ, basit, kolay ve anlaþýlýr adýmlarla Andorid platformu için çalýþtýrýlabilir mobil uygulamalarý yapabilir duruma gelebileceksiniz.

Programcýlarýn en çok öðrenmek istedikleri bazý uygulamalarýn baþlýklarý þunlardýr; Mobil internet baðlantýsýný kontrol etme, mobil kameradan video, ses, resim kaydetme, adres defterine ekleme ve arama, Mobil cihazlarda veri tabaný uygulamasý, GPS uygulamasý, müzik çalma, SMS gönderme.

Kitapta Bulunan Konu Baþlýklarý
- Temel Javascript / jQuery ve Seçiciler
- jQuery Traversal / DOM Baðlarý Ekleme Silme
- Olaylarý Yönetme / Formlarla Çalýþma
- Animasyonlar ve Efektler / Eklenti (plugin) Yazma
- jQuery ile AJAX (JSON, XML) / jQuery UI / jQuery Mobil
- Ajax ile Mobil Uygulamalarý / PhoneGap ile Android
- Java, Eclipse, Andoid SDK Kurulumu
- Emülatör Kurulumu / Çalýþtýrýlabilir Mobil Uygulamalar
- Twitter API Uygulamasý
- Müzik Uygulamasý / Uygulama Simgesini Deðiþtirme
- Að baðlantýsýný Tespit Etme / Veritabaný Uygulamasý
- GPS ve Google Maps / SMS Gönderme
- Kamera Kontrolü (Ses, Video, Resim Kaydetme)


Katýlým Koþullarý:

Çekiliþ bu haberin yayýmlandýðý tarihten yirmi gün boyunca sürecektir.

Sitemizde hangi kitabý istediðiniz site üzerindeki anket ile gerçekleþecektir. Hangi kitabý istediðinizi sitemizdeki anket modülünden seçebilirsiniz.

Eðer sitemize bu çekiliþin baþlangýcýndan son 2 hafta öncesine kadar üye olmuþsanýz oy verseniz bile çekiliþ sýrasýnda pas geçileceksiniz.

Veritabaný sorgusu ile tüm katýlýmcýlarýn listesi alýnýp adil bir çekiliþ olmasý amacý ile random.org üzerinden rastgele dizilecek, ardýndan rastgele dizimden gelen ilk 3 kiþiye kitaplar hediye edilecektir

Çekiliþin kazananlarý çekiliþin adil olduðunu göstermek amacý ile random.org üzerinden rastgele gelen dizim ekran görüntüsü ile birlikte yayýmlanacaktýr.

Çekiliþi kazanan kiþiler ile irtibata geçilecek, kargo gönderimi için ad, soyad ve adres bilgisi istenecektir.

Çekiliþi kazanan kiþilerin hesaplarý incelenecek, ve de eðer daha önceden sitemizde farklý bir kullanýcý adý veya e-posta adresi ile engellenmiþ veya engellenmemiþ bir baþka hesabý olduðu tespit edilirse söz konusu kiþi çekiliþ dýþý kalacaktýr.

Kazanan kiþilere kitaplar alýcý öder olarak kargolanacaktýr. Çekiþiþi kazanan kiþiler kargo parasýný ödemek ile hükümlüdür (Kargolar Ýstanbul'dan Aras Kargo (ilerde deðiþebilir) gönderilecektir).

PHP-Fusion Türkiye çekiliþ boyunca çekiliþ koþullarýný deðiþtirme hakkýný kendisinde saklý tutar

Bu çekiliþe katýlan tüm kullanýcýlar kayýt sýrasýnda onaylamýþ olduklarý PHP-Fusion Türkiye forum kurallarý ve de üyelik kurallarýný da kabul etmiþ sayýlýr.

Çekiliþe katýlan kiþiler yukardaki tüm koþullarý kabul etmiþ sayýlýr.

Konu Ýle Ýlgili Forum Baþlýðý

Yorum
#1 | hasanali317 - Ocak 02 2014 18:51:33
adan zye php dedim. þimdiden çekiliþe katýlanlara baþarýlar.
#2 | kardelenkurt - Ocak 02 2014 23:20:48
ben de aynýsýný dedim..
#3 | taurus60 - Mays 19 2014 22:17:11
a'da z'ye PHP diyerek destek verim istedim
#4 | kiosk - Temmuz 02 2015 14:50:34
2014 ocaktan beri çekiliþ yapýlmadý mý
   
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.
   
Forum Threads Cloud
v7.00.05 den v7.00.07 ye toplu güncelleme, sadece üyeleri taþýmak, üye çýkýnca forum kayboluyor, üye giriþi, Facebook Like hk., Konuyu Klasik sanmayýn 1 haftadýr ariyorum, ekolay video bb kodu, yeni forum açtým alt kategori nasýl oluþturulur, Flash Site Sorunuuu, www.ogretmenkafe.com, The Kroax modulu hakkýnda, Türkçe dilde noksanlýk, Haberler baþlýðýnda yeni baþlýðýnýn yazmasý, (Yeni Yýl ve Yeni Tema)-HABER TEMASI, Köþe yazarý
   
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
scapbottom
 
Son Sürüm
Türkçe

Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

06-02-2018 07:04
Çok oldu

19-01-2018 12:23
öldü mü ?

07-08-2017 15:41
ben de çok direndim fusiondan kopmamak için fakat baktim ki herhangi bir gelisme yok mecburen fusionu birakip worpresse geçtim

22-07-2017 09:58
sadece ani olarak kaldi. eskiden nasil hevesle girerdik siteye. simdi ise herkes farkli yazilimlara yoneldi.

30-06-2017 00:35
Vay be, ne günlerdi ama. Fusionla yat?p fusionla kalkard?k. Güzel, zevkli bir u?ra?t?. ??, güç, sosyal medya uzakla?t?rd? kullan?c?lar?.. Yine de site aç?k kald??? sürece u?rayaca??z. Ne emekler var n

18-05-2017 06:11
uzun bir bekleyisten sonra fusion 9 çikti, çok da güzel yapmislar, fakat ne yazik ki bu uzun süre sonunda fusioncu kalmadi galiba

27-04-2017 23:49
Fusion 9.0 stabil sürüm yay?nland?. Arda, sendeyiz

scapbottom